Get Adobe Flash player

แผนผังลดขั้นตอนและเวลาการปฏิบัติราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822