Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2562

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562 ♦♦♦

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ เครื่อง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อวัสดุสำนักงาน)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

การเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์)

  โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para- Asphalt Concrete สายลบ.ถ 1 - 0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม สายหนองสำโรง ตำบลวังทอง เชื่อมต่อบริเวณทางแยกดงมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลูกรังกรอกดินทราย หมู่ที่ 2 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม. 9 - คลองมะนาว หมู่ที่3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม - บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อตำบลเขาวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม - น้ำตกน้ำโตน หมู่ที่2,3 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค้งลำสนธิ-บ้านท่าข้าม - หมู่ที่ 6 ตำบลลำสนธิ เชื่อมต่อถนน 205 และตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดอาหารสดสำหรับประกอบเลี้ยงดูผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 การจัดซื้อวัสดุอาหารสด,แห้งสำหรับประกอบเลี้ยงดูผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para- Asphalt Concrete สายลบ.ถ 1-0057

บ้านสนามแจง-บ้านเขาสาริกาตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 บ้านหนองร่าเริง ตำบลวังทอง เชื่อมต่อหมู่ที่2บ้านเกาะเกตุ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสาราม ตำบลวังทอง เชื่อมต่อหมู่ที่9บ้านห้วยโพธิ์ทอง ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี บริเวณทางแยกดงมะเกลือ ถนนลาดยางหมายเลข 2219

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาน SML หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2(สายหนองสะเดา) ช่วงที่2 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4บ้านหนองเกตุ กลุ่มพระบาท ตำบลหนองรี เชื่อมต่อตำบลลำสนธิและตำบลเขาลวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

►โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายสมหมาย ดาวัลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อหมู่ที่4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 ► จ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๘/๖ รหัสพัสดุ ๐๙๐ ๒๗ ๐๐๑๓

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

► ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของป้ายจราจร จำนวน ๑ เครื่อง

► ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร จำนวน ๑ เครื่อง

► ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

► ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

► ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดความหนาของสีจราจรบนผิวถนนแบบ Digital จำนวน ๑ เครื่อง

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822