Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2562

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2562 ♦♦♦

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 ► จ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ ๘/๖ รหัสพัสดุ ๐๙๐ ๒๗ ๐๐๑๓

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

► ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของป้ายจราจร จำนวน ๑ เครื่อง

► ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร จำนวน ๑ เครื่อง

► ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

► ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

► ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดความหนาของสีจราจรบนผิวถนนแบบ Digital จำนวน ๑ เครื่อง

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822