Get Adobe Flash player

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2562 ♦♦♦
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
► ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน แหล่งน้ำ และพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
 
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822