Get Adobe Flash player

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานีขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822