Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน ตุลาคม 2562

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2562 ♦♦♦

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 

► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาเข็มไม้สำหรับใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 5 สายทาง

► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3 รายการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

► โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านวังกระเบียน ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

► โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายปริญญา สืบเอ็ง ถึงบ้านนายคนึง นาคพุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน เชื่อมต่อตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

► โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้อง สายหมู่ที่ 5,9 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

► โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para - Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหิน เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

► โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

► โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายซอย 17 ระหว่างสาย 2-4 หมู่ที่ 1,4 ตำบลชอนน้อย เชื่อมต่อหมู่ที่ 6,7,10 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

► โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายบ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ 1,2,5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ เชื่อมต่อตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

► ผลการพิจารณาราคาการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม ต้มไม้ และสนามหญ้า ตลอดจนรักษาความสะอาดภายในบริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

► การเปิดเผยราคากลาง .......ลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822