Get Adobe Flash player

จุลสารงานวินัยและนิติการ ฉบับที่ 1

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
ได้จัดทำจุลสารงานวินัยและนิติการขึ้น
เพื่อเป็นพระโยชน์ในเชิงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822