Get Adobe Flash player

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๑ ตามแบบ สขร.๑

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822