Get Adobe Flash player

เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ความรู้เลือกตั้งท้องถิ่น

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ
เพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822