Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันพิษสุนัขบ้าโลก 16 กันยายน 2562

     
 
 
 
 
ขอเชิญชวน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันพิษสุนัขบ้าโลก (ตรงกับวันที่ 28 กันยายน World Rabies day ของทุกปี)
ซึ่งจะจัดในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกัน ของหน่วยงานภายในจังหวัดลพบุรี
ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี
       เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้
การป้องกันการเกิดโรคและวิธีการรักษากรณีถูกสัตว์ข่วน กัด การให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์และการสร้างจิตสำนึกที่ดี
ในการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822