Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน กันยายน 2562

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี 2562 ♦♦♦

 

 

 

 

วันที่ 26 กันยายน 2562

► การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2562

 

วันที่ 20 กันยายน 2562

 

วันที่ 16 กันยายน 2562

 

วันที่ 9 กันยายน 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822