Get Adobe Flash player

โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำป่าสัก อบจ.ลพบุรี

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นายวิจารย์ จารุศุภกรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอลำสนธิ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและซักซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ตามโครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำป่าสัก
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา พร้อมด้วยนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
คณะข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดอุบัติเหตุและหลงป่า
ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นป่า เขา และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822