Get Adobe Flash player

ประกาศเผยแพร่บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 1 /2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
 
 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822