Get Adobe Flash player

ประกาศเผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
 
 
 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822