Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน สิงหาคม 2562

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562 ♦♦♦

 

 

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

► การเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  107 รายการ

► ผลการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

  การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุอาหารสด,แห้งสำหรับประกอบเลี้ยงดูผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เดือนกันยายน 2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

  การเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822