Get Adobe Flash player

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานการรับ-จ่ายเงิน

Loppao tran

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกที่นี่

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (งบเฉพาะการ) คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822