Get Adobe Flash player

สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ♦♦♦
 
 
 
 
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
 
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

► สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกม.9 หมู่ที่ 5 บ้านชอนขุด ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

► สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านกลุ่มสิงห์ ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

► สำเนาสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลาหมอ (ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 2 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

 

► สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

► สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแจง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านชอนบอน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822