Get Adobe Flash player

การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

Loppao tran
ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
เอกสารชุด ระเบียบการแข่งขันฯ // ใบสมัคร (แก้ไขเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62)

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822