Get Adobe Flash player

การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล

งานบริการเอกสาร การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล ของอบจ.ลพบุรี

► แผ่นพับขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล คลิกที่นี่

► งานบริการเอกสาร การขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องจักรกล [ตัวอย่าง / MS Word / PDF]

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822