Get Adobe Flash player

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822