Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ได้เผยแพร่ยุทธศาตรการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822