Get Adobe Flash player

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ประกาศเผยแพร่
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
พ.ศ. 2561-2564
 
เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822