Get Adobe Flash player

คู่มือประชาชน

peoplemanual

คู่มือประชาชน

» คู่มือประชาชน เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจาการค้าน้ำมันและก๊าซ เอกสารเพิ่มเติม

» คู่มือประชาชน เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจาการค้ายาสูบ เอกสารเพิ่มเติม

» คู่มือประชาชน เอกสารการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เอกสารเพิ่มเติม

» คู่มือประชาชน เอกสารการขออนุญาตและการใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี เอกสารเพิ่มเติม

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822