Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน พฤษภาคม 2562

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562 ♦♦♦

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

► การเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุอาหารสด,แห้งสำหรับประกอบเลี้ยงดูผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

► การเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าประดับบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาพระราเมศวร เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

► การเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าลิฟท์

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822