Get Adobe Flash player

ประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822