Get Adobe Flash player

เอกสารการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซ

คู่มือประชาชน การจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียม

car gas

- คู่มือประชาชนการจดทะเบียนชำระภาษีจากการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม คลิกที่นี่
- คำขอจดทะเบียนสถานการค้า แบบ อบจ.01-1  [คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง]
- ใบทะเบียนการค้า แบบ อบจ 01-2 [ ตัวอย่าง ]
- คำขอย้ายสถานการค้า เลิก หรือโอนกิจการ แบบ อบจ.01-3 [ คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง]
- แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมัน/ก๊าซ) แบบ อบจ.01-4 [ คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง]
- บัญชีประจำวัน แสดงการ รับ – จ่าย (น้ำมัน/ก๊าซ) แบบ อบจ.01-5 [ คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง]
- งบเดือนแสดงการ รับ – จ่าย (น้ำมัน / ก๊าซ) แบบ อบจ.01-6 [คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง]
 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนะนำการจดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีน้ำมัน คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822