Get Adobe Flash player

ส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมา เดือน เมษายน ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมา

♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน 2562 ♦♦♦
วันที่ 22 เมษายน 2562
 
วันที่ 19 เมษายน 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822