Get Adobe Flash player

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กองแผนฝ่ายนโยบายและแผน
 
 
ได้เผยแพร่แผนการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822