Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 
รายละเอียดในเอกสารแนบ
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822