Get Adobe Flash player

แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แจ้งเรื่องเปิดสัมยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 
 
หากมีส่วนราชการใดมีญัตติที่จะเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ให้จัดส่งที่กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822