Get Adobe Flash player

ฝึกงาน IM Japan 2562

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ได้แจ้งรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822