Get Adobe Flash player

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย2562

เอกสารแนบไฟล์บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
เพื่อเป็นไปตามข้อ 32 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2543 
จึงขอเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822