Get Adobe Flash player

การอบรมตาม โครงการจัดการอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ.2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
 
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ ส.จ.เยาว์ภา โคจรนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.ชัยบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรมตาม
โครงการจัดการอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอาคาร 6
โรงเรียนชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้ารับการอบรมจำนวน 208 คน 
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นวัยที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้เพื่อก้าวข้ามจากเด็กเยาวชน
การเติบโตในสภาพแวดล้อมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร มาตรการที่จะหยุดยั้ง
การแพร่ระบาดของเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนการสร้างภูมิคุ้มกัน
โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
จึงได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดลพบุรี และสถานศึกษาในเขตจังหวัดลพบุรีจัดโครงการแก้ไขปัญหาเอดส์
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการปลูกจิตสำนึกปลูกฝังเจตคติในการครองตนให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ
และสามารถหยุดยั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสถานศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังเจตคติในการครองตน ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
อย่างเป็นระบบและสามารถหยุดยั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์
โดยในการอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ.2562 มีการอบรมในเรื่อง เพศวิถีศึกษา
และโรคติดจ่อทางเพศสัมพันธ์ มีกิจกรรม ร่างกายของฉัน กิจกรรมซองคำถาม กิจกรรมแลกน้ำ
กิจกรรมระดับความเสี่ยง QQR จากนั้นมีการสรุปผลการอบรม และตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรม
โดยการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจาก นายปุญญพัฒน์ ศรีภควดีปัทมา
น.ส.กรรณิกา พรหมแพทย์ และนายอุเทน เพ็ชรสุก เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822