Get Adobe Flash player

ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำปี 2561 ระดับหน่วยงาน

โดยแต่ละส่วนราชการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับรองปลัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ซึ่งบัดนี้แต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงได้ดำเนินการตรวจข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นดังกล่าว
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1. นายอดุลย์ พ่วงภ่ กรรมการ
2. นายสุนทร จักรสิรินนท์ กรรมการ
3. นายสุกฤษ จับประยงค์ กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ เจ่าสกุล กรรมการ
5. นางอุษา บูรณิรทุ กรรมการ
6. นางวัฒนา วรรณภิรมย์ กรรมการ
7. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ กรรมการ/เลขานุการ กรรมการและมีการเลือกประธานกรรมการจากคณะกรรมการในการเป็นประธานการประชุม

ได้แก่ นางอุษา บูรณิรทุ เป็นประธานการประเมิน และมี หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

โดยการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822