Get Adobe Flash player

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2564

 
 
 
                                                                                                              
 
 
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822