Get Adobe Flash player

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โดยมีนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและปัญหาอุปสรรค และร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 2
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822