Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายจากโฟมบรรจุอาหาร

โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822