Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น

บริษัทโอโฮโน่ จำกัด มีความประสงค์จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านจากท้องถิ่นทั่วประเทศ (เป็นสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงสินค้า OTOP) เพื่อจัดจำหน่าย
โดยมีสัดส่วนการรับซื้อผลิตภัณฑ์ 1 เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อ 1 รายการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
 
 
ซึ่งบริษัทจะทำการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822