Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี
จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ให้กับผู้สูงอายุภายใน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี(ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ให้กับผู้สูงอายุภายใน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี(ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี) โดยมีนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และจ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภา นางเพ็ญพรรณ จันทร์จามร ผู้อำนวยการกองคลัง คณะ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
นอกจากนี้ยังมี นายมนัส วิมุกติพันธ์ รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี นางอาษากิจ วิมุกติพันธ์ รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี และคณะจาก บจก.ส.มงคลกระจกอลูมิเนียม เข้าร่วมงานและมองของขวัญให้กับนางนพมาศ โดยมีผู้สูงอายุ ที่อาศัยผู้ภายในเขต ต.ป่าตาล อ.เมืองจังหวัดลพบุรี และผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้
ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรม พิธีเปิดงานโดย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีการแสดงเซิงโปงลาง โดยผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จากนั้นมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และพี่เลี้ยง การแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เข้าประกวด และประกาศผลรางวัล โดยผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และดำรงตำแหน่งนางนพมาศ ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณยายตุ๊ จุลมิตร ส่งเข้าประกวดโดยอาคารคนหลงหญิง โดยการประกวดเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อการประกวดเสร็จสิ้นมีการมอบรางวัลให้กับนางนพมาศ และรองนางนพมาศ ทั้ง 7 รางวัล จากนั้นประธานในพิธีและคณะผู้บริหารได้ลอยกระทงร่วมกันที่สระน้ำ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทั้งในสถานสงเคราะห์ฯและในชุมชนใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทั้งในสถานสงเคราะห์ฯและในชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิเช่น การทำกระทงร่วมกัน การประกวดนางนพมาศ และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมการประกวดนางนพมาศได้รับการสนับสนุนรางวัลจาก อบจ.ลพบุรี และเงินรางวัลจากมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี โดยบรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822