Get Adobe Flash player

การอบรม ให้ความรู้เรื่องวัณโรคพร้อมกับสอนวิธีการคัดกรองโรคเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

วันที่21 พฤศจิกายน 2561 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี(ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)
ร่วมกับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จัดการอบรม ให้ความรู้เรื่องวัณโรคพร้อมกับสอนวิธีการคัดกรองโรคเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่
และบุคลากรภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822