Get Adobe Flash player

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และจ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายพจน์ แก้วสวรรค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ซึ่งทางเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน
สำหรับเด็กปฐมวัย มีความประสงค์จะนำครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองท่าโขลงจำนวน 56 คน เข้าศึกษา
ดูงานการจัดการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยมี ผอ.บริสุทธิ์ มีบัณฑิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง นำคณะมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
โดยได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
โดยเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่มีอายุเฉลี่ย 78-97 ปี ทั้งชายและหญิง
โดยบรรยากาศการศึกษาดูงานเป็นไปอย่างอบอุ่น
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822