Get Adobe Flash player

รับสมัคร อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 3

loppaocup2019 3

อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 3

      ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดำเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลพบุรี มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ได้ออกกำลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (เฉพาะวันเสาร์ –วันอาทิตย์ )
ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
2.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
3.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)

►►ระเบียบการแข่งขัน◄◄

►►ใบสมัคร◄◄

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ยื่นใบสมัครได้ที่ กองการศึกษาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
โทร 0-3642-2310

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822