Get Adobe Flash player

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบจ.ลพบุรี

 
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
โดยบัญชีรายชื่อให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ ได้มีการสรรหาพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก
 
อบจ.ลพบุรีได้จัดส่งรายละเอียดการตอบรับการรายงานตัวผู้สอบผ่านในลำดับตามประกาศ
 
เพื่อให้ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822