Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์โครงกา่ร "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล"

 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษโดยกรมควบคุมมลพิษ
ได้ขอความร่วมมือให้ร่วมกันเลิกใช้พลาสติกหุ้มขวดฝาน้ำดื่ม หรือ แคปซีล(Cap seal) 
 
 
 
 
 
Poum

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822