Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่องการเลือกวุฒิสภาที่มาจากการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือก จำนวน ๕๐ คน
ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับเอกสารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ
และยื่นเอกสารสมัครได้ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่รับสมัคร (ที่ว่าการอำเภอ)
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822