Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่68)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่68)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายมานพ ษมาวิมล) ผอ.สฟป.ลพบุรีเขต 1 ร่วมกันเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่๖๘) โดยมี นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน) เขต 1 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 สำหรับดำเนินโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน) เขต 1 เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการดำเนินงานและอื่นๆ
สืบเนื่องจาก สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนไทย หันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญ ในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของ การจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี ซึ่งในปีนี้การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่68) กำหนดจัดการแข่งขันคือ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561 
โดยมีหน่วยงานแข่งขันทั้งสิ้น 23 กลุ่มการแข่งขัน
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822