Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี

 
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน) เขต 1 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 สำหรับดำเนินโครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน) เขต 1 เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการดำเนินงานและอื่นๆ
โดยมี
1.นางภาวนา นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2.นางบังอร เทียนสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822