Get Adobe Flash player

นายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัคร สมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัด และจิตอาสาประชาชนทั่วไป โดยมี           พล.อ.ต. วีระพันธ์ ภูวจินดา ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา ณ โรงเรียนไผ่ตะล่อม(โรงเรียงร้าง) ตำบลลาดสาลี่

อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำรถแบ็คโฮ จำนวน 2 คัน เครื่องตัดหญ้า รถขนต้นไม้ และอุปกรณ์ทำความสะอาด และข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณ โซน C โดยการทำกิจกรรม โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดผักตบชวา ได้มีจิตอาสาทุกหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ช่วยกันทำความสะอาดอย่างพร้อมเพียง และเป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822