Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน พฤศจิกายน 2561

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2561 ♦♦♦

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

► ประกาศขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาราคาเชิญชวนโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกาย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822