Get Adobe Flash player

นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 10/2561

      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25611026 01

      โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 6 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 9/ 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.2 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง การรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 เรื่องขอความเห็นชอบในการให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการการลาออก
5.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
5.3 เรื่องขอรับความเห็นชอบในการให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.4 ขอรับความเห็นชอบในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822