Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” ปี 2561

      วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร “ทบทวนเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 โดยมี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนันทา ดุลจำนงค์ (อดีต หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของสำนัก/กอง เพื่อนำไปจัดทำรายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน และตอบปัญหา ข้อซักถาม ต่าง ๆ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

25611011 01
      การจัดการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการบริหารงานคลังงานพัสดุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดทำรายงานและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822